Privacybeleid/algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Jolanda Staal, handelt onder de naam: Jolanda Staal Fotografie.
Bij het boeken van een fotoshoot, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Jolanda Staal Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf

Website: www.jolandastaalfotografie.nl
Telefoon : 0625263063
Kvk : 67632025
BTW :  NL108736131B01

Locaties

Voor portretfotografie of familiefotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Jolanda Staal denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Men kan online een keuze maken uit de online galerie op de website van Jolanda Staal Fotografie.
De beeldselectie van de fotoshoot wordt door Jolanda Staal Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Jolanda bepaald. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in de online galerij www.jolandastaalfotografie.nl.
Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is.

Foto’s en gebruik

Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst worden.

Auteursrecht van de foto’s 

 • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
 • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.
 • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; portfolio, social media, flyers.
 • De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
 • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Jolanda Staal Fotografie naast vermelding van de webiste: www.jolandastaalfotografie.nl

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Jolanda Staal Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Jolanda Staal Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso bewaard vanaf het moment van versturen. Van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

 • Een andere datum plannen voor de fotoshoot.
 • Annulering van de fotoshoot.

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

Aanvullende informatie

De fotoshoot is excl. reiskosten. Jolanda Staal Fotografie rekent €0,19 per kilometer.

Disclaimer

Jolanda Staal Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Jolanda Staal Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Jolanda Staal Fotografie.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die we verwerken:

Jolanda Staal Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Jolanda Staal Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras (zichtbaar op een foto)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Jolanda Staal Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Jolanda Staal Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jolanda Staal Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Jolanda Staal Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Onbewerkte foto’s > 2 maanden > in het geval er iets met de bewerking is fout gegaan of als u toch terug wilt komen op een bewerking of een bestand.

Bewerkte foto’s > 2 maanden > in het geval u de geleverde foto’s bent kwijtgeraakt.

Contactgegevens > 2 jaar > bij herhaling dienstverlening binnen die termijn hoeven de contactgegevens niet opnieuw worden uitgewisseld.

Adresgegevens/bankrekeningnummer > 7 jaar i.v.m. wettelijke termijn bewaren boekhouding.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Jolanda Staal Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Jolanda Staal Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

​U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jolanda Staal Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fotojo3@outlook.com
​Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jolanda Staal Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Jolanda Staal Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fotojo3@outlook.com